Rhowch eich barn i ni!

Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc. Rhowch eich barn i ni, defnyddiwch y ddolen hon! Yn 2017, daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg: Yn fras, roedd pobl yn fodlon iawn gyda’r parc ac wedi mynegi pa mor werthfawr oedd y safle […]

Read More >


Ymgyrch Miri Mes

Ymgyrch Miri Mes Cyfoeth Naturiol Cymru 2018   Annwyl Reolwr Tir/Gydweithiwr,   Heddiw rydym yn lansio ein hymgyrch Miri Mes, gan ofyn i grwpiau addysg a dysgu fynd allan i’r awyr agored a chasglu mes. Mae prosiect Miri Mes, sy’n digwydd bob blwyddyn, yn ein helpu ni i blannu mwy o goed sydd wedi tyfu […]

Read More >


Rhaglen Cadwraeth y Gaeaf: – Cymerwch ran!

Mae’r Hydref wedi cyrraedd a chyn hir byddwn yn ymuno â Chyfeillion Parc Bute ar gyfer sesiynau cadwraeth misol.  Beth am ddod i weithio gyda Cheidwad newydd Parc Bute ar ail fore Sadwrn y mis? Mae Parc Bute yn un o barciau trefol mwyaf Cymru a gyda’i dirwedd hanesyddol, ei barcdir aeddfed a’i gasgliadau coed […]

Read More >


Gwenyn Prysur Parc Bute – Blwyddyn 2!

Dyma flwyddyn 2 ar gyfer ein Gwenyn Parc Bute ac maen nhw wedi bod yn brysurach nag erioed.  Mae gennym ni nawr 4 gwch gwenyn. Arferai cychod gwenyn ym Mharc Bute gynhyrchu mêl i’r teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd ond aeth 60 mlynedd heibio ers i fêl gael ei gynhyrchu yn y […]

Read More >


Cyhoeddi nifer uchaf y Baneri Gwyrdd yng Nghaerdydd

Mae parciau a mannau gwyrddion trawiadol Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr y Faner Werdd fawr ei bri. Mae deuddeg o barciau a mannau gwyrddion yn y ddinas a gynhelir gan Gyngor Caerdydd wedi ennill nod ansawdd rhyngwladol Cadwch Cymru’n Daclus, gan gynnwys Parc y Mynydd Bychan sy’n cael ei gydnabod am y tro cyntaf […]

Read More >


Cystadleuaeth ffotograffiaeth infertebratau anhygoel Cymru!

clare.dinham@buglife.org.uk Tel: 02922 405604

Read More >


Cyfle cyffrous ar gyfer Hyfforddai Meithrinfa Blanhigion!

Ydych chi wrth eich bodd yn gweithio’n yr awyr agored ac awydd datblygu gyrfa mewn garddwriaeth?   Mae cyfle gwych ar gael i ymuno â Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd fel Hyfforddai Garddwriaethol yn ei Feithrinfa Tyfu Planhigion.   I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a chanllawiau ymgeisio, ewch i www.caerdydd.gov.uk/swyddi   Dyddiad cau […]

Read More >


Yn galw ar bob cerddwr brwd!

Mae Gŵyl Gerdded boblogaidd Caerdydd yn ôl! Pa ffordd well o ddarganfod golygfeydd godidog, llwybrau cerdded, cuddfannau hyfryd a llwybrau antur? Mae rhywbeth i bawb yn y digwyddiad hwn, sy’n fis o hyd drwy gydol Mai: Teithiau Coed y Gwanwyn, Teithiau Natur, Teithiau Tywys, Gŵyl Bywyd Gwyllt yr Haf a llawer mwy! Gallwch weld y […]

Read More >


5 Rheswm dros Ymuno ag Un o’n Teithiau Cerdded a’n Rasys Noddedig

Awydd rhoi tân arni? Mae Parc Bute yn ganolbwynt i lawer o deithiau cerdded a rasys elusennol yng Nghaerdydd. Pendroni pam y dylech chi ymuno neu ddod i wylio? Dyma i chi bum rheswm! Manteision Iechyd Mae pawb yn gwybod bod cerdded a rhedeg, yn enwedig y tu allan, yn dod â manteision iechyd corfforol […]

Read More >


Planhigfeydd Parc Bute yn codi £315 ar gyfer Elusen yr Arglwydd Faer!

Mae’n siŵr eich bod chi eisoes yn gwybod bod y tîm ym Mhlanhigfeydd Parc Bute yn gwneud jobyn gwych o dyfu’r planhigion ym mharciau a gerddi Caerdydd ac hyd yn oed basgedi crog canol y ddinas – ond wyddech chi eu bod nhw hefyd yn codi arian ar gyfer elusen? Drwy roi 10% o’u hincwm […]

Read More >