Mae Cyfeillion Parc Bute yn grŵp o bobl sy’n rhoi o’u hamser i wella’r parc, a’i gadw’n lle arbennig.

Mae’r Cyfeillion yn gweithio’n agos gyda Chyngor Caerdydd ac yn:

 • Cyfarfod yn rheolaidd â’r Cyngor i drafod a chefnogi cynllun cynnal a rheoli’r parc.
 • Cynnig adborth ar syniadau a mentrau newydd.
 • Cynnig cyngor i’r Cyngor, a barn o safbwynt defnyddwyr y parc.
 • Cyflawni gwaith cadwraeth, casglu sbwriel, labelu coed a thocio planhigion goresgynnol fel y Ffromlys Chwarennog.
 • Trefnu teithiau cerdded, teithiau natur, sesiynau gwylio adar ac arolygon bywyd gwyllt i gyfleu cyfoeth naturiol a hanesyddol y parc i’r cyhoedd.

Mae’r Cyfeillion ar Facebook a Twitter (@friendsof butepark). Hefyd, mae ganddyn nhw flwch llythyrau yng Nghaffi’r Ardd Gudd lle gallwch bostio eich ffurflenni aelodaeth neu unrhyw ohebiaeth arall.

Os hoffech gymryd rhan a chwrdd â phobl o’r un meddylfryd â chi, beth am ymuno? Gallwch lawrlwytho ffurflen gais o’u gwefan: www.friendsofbutepark.com.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch friendsofbutepark@gmail.com.

Diben y grŵp cyfeillion yw:

 • Dathlu amgylchedd, bywyd gwyllt a hanes Parc Bute
 • Diogelu, cadw a gwella Parc Bute fel lle hamddenol i’w fwynhau’n ddiogel, er budd hirdymor pawb yn y gymuned.
 • Hyrwyddo Parc Bute yn lleol ac i’r gymuned ehangach.
 • Meithrin, amddiffyn a rhoi cyhoeddusrwydd i fioamrywiaeth Parc Bute.
 • Gweithio mewn partneriaeth i gyflawni hyn gyda Chyngor Dinas Caerdydd, cyrff statudol a grwpiau gwirfoddol.
 • Hysbysu a cheisio barn pobl leol a grwpiau o gynrychiolwyr lleol fel y gall y parc wasanaethu’r gymuned leol gystal â phosibl.
 • Sicrhau bod gweithredoedd y Cyfeillion yn unol â Chynllun Cynnal a Rheoli Cyngor Dinas Caerdydd ar gyfer y Parc.