Mae llawer o bobl wahanol yn defnyddio Parc Bute. Byddwch yn ystyriol a gofynnwch y canlynol i’ch hun:

Ydych chi’n parchu defnyddwyr eraill?

I helpu i wneud y parc yn lle hamddenol y gall pawb ei fwynhau, dilynwch y Cod Ymddygiad isod.

Beicio ym Mharc Bute

Mae Parc Bute yn llwybr ‘gwyrdd’ hyfryd i mewn i ganol dinas Caerdydd, gan gynnig hafan i feicwyr i ffwrdd o draffig drwy un o ardaloedd mwyaf deniadol y brifddinas.

Byddwch yn ystyriol Rhoddir blaenoriaeth i gerddwyr dros unrhyw ddefnyddwyr eraill ym Mharc Bute, hyd yn oed mewn ardaloedd sydd wedi’u dynodi a’u marcio at ddibenion eraill. Byddwch yn ystyriol o gerddwyr wrth ddefnyddio’n llwybrau, yn arbennig wrth eu pasio.

Gofynnwn yn garedig i chi gadw i’r chwith, a phasio ar y dde. Bydd y rheol hon yn helpu eraill i ragweld yr hyn y byddwch yn ei wneud.

Byddwch yn amlwg Defnyddiwch gloch a/neu gwisgwch ddillad llachar a fydd yn helpu eraill i’ch clywed a’ch gweld. Defnyddiwch oleuadau sydd wedi’u cymeradwyo gan Safonau Prydeinig. Cofiwch, nid oes goleuadau stryd yn y parc. Mae’n bosibl y bydd gan rai o ddefnyddwyr y parc nam ar y golwg neu’r clyw, felly peidiwch â chymryd yn ganiataol eu bod wedi eich gweld neu eich clywed.

Byddwch yn gwrtaisDiolchwch i ymwelwyr eraill â’r parc am adael i chi eu pasio.

Byddwch yn ddiogel Dilynwch gyngor diogelwch ar y safle a’r cod ymddygiad. Argymhellwn i chi wisgo offer diogelwch wedi’u cymeradwyo gan Safonau Prydeinig. Ceir cyfyngiad cyflymder o 5 mya yn y parc. Gan fod llawer o bobl yn eu defnyddio, nid yw ein llwybrau’n addas i deithio’n gyflym. Os ydych chi ar frys, efallai y byddai’n well i chi ystyried llwybr arall.

Cadwch lygad ar gerbydau Yn sgîl gweithrediadau o ddydd i ddydd, fel casgliadau sbwriel, gwaith cynnal a chadw tiroedd a chyflenwadau, mae’n bosibl y gwelwch rai cerbydau yn y parc. Hefyd, cofiwch y bydd mwy o draffig yn bresennol yn ystod digwyddiadau a gwaith gwella, felly byddwch yn arbennig o ofalus ar adegau fel hyn. Dylai cerbydau roi blaenoriaeth i chi, ond cofiwch efallai na fyddant wedi eich gweld chi.

Cadwch at y llwybr Byddwch yn ystyriol o fywyd gwyllt drwy gadw at y llwybrau. Mae fflora pwysig ym Mharc Bute a allai gael ei ddifrodi gan feiciau. Am y rheswm hwn, ceir cyfyngiadau ar feicio mewn rhai ardaloedd. Mae nifer o leoedd eraill yng Nghaerdydd lle gallwch feicio ‘oddi ar y ffordd’ os ydych chi am wneud hynny.

Cerddwyr

Mae Parc Bute yn hafan o brysurdeb y stryd fawr, ond nid yw hyn yn golygu nad oes unrhyw beryglon yma. Byddwch yn ymwybodol o’r amgylchedd fel y gallwch ymateb yn briodol. Byddem yn argymell i chi beidio â gwrando ar glustffonau os bydd hyn yn amharu ar eich gallu i ymateb i beryglon.

Cŵn ym Mharc Bute

Mae croeso i gŵn ym Mharc Bute, ond mae’n rhaid eu cadw ar dennyn mewn rhai ardaloedd. Mae’r rhain wedi’u dangos yn glir yn y parc, ac maent yn cynnwys safleoedd sy’n ecolegol sensitif, caffis ac ardaloedd chwaraeon.

Eich cyfrifoldeb chi yw cadw eich ci dan reolaeth bob amser. Mae hyn i ddiogelu bywyd gwyllt, cŵn eraill a defnyddwyr eraill y parc. Cydymffurfiwch â’r arwyddion a allai gael eu harddangos yn ystod y tymor nythu.

Codwch faw eich ci. Dylai baw ci gael ei roi mewn bag wedi’i selio yn un o’r biniau sbwriel cyffredinol. Yn ogystal â bod yn wrthgymdeithasol, mae baw ci yn effeithio ar lefelau maethol pridd a gall effeithio ar oroesiad fflora a ffawna prin.

Cofiwch y canlynol:

  • Eich cyfrifoldeb chi yw cadw eich ci dan reolaeth ac i lanhau ar ei ôl: rydych chi’n torri’r gyfraith os na fyddwch yn gwneud hyn!
  • Cadwch lygad ar eich ci bob amser.
  • Gwnewch yn siŵr fod tennyn gennych. Efallai y bydd ei angen arnoch.
  • Cydymffurfiwch â’r ardaloedd lle mae’n rhaid cadw cŵn ar dennyn.
  • Parchwch ddefnyddwyr eraill y parc a’r bywyd gwyllt.

Picnics ym Mharc Bute

Mae croeso i chi gael picnic ym Mharc Bute. Mae’n rhywbeth poblogaidd iawn i’w wneud, yn arbennig yn ystod misoedd prysur yr haf.

I helpu i sicrhau bod pawb yn mwynhau yma, cofiwch y canlynol:

  • Rhowch eich sbwriel mewn bin – gallech gael dirwy am daflu sbwriel gan fod hyn yn erbyn y gyfraith.
  • Peidiwch â difrodi ein glaswellt, ein meinciau na’n coed drwy roi barbiciws arnynt. Mae’r llosgiadau y mae’r rhain yn eu creu yn enghraifft o fandaliaeth yn erbyn parc y mae pobl yn mwynhau treulio amser ynddo.
  • Gwnewch yn siŵr fod barbiciws wedi’u diffodd yn llwyr cyn eu rhoi yn ein biniau i osgoi tân.
  • Peidiwch â chynnau tân agored ym Mharc Bute.

Diolch i chi am eich cydweithrediad, a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich ymweliad!