Mae Parc Bute yn cynnig nifer o gyfleoedd gwirfoddoli.

Mae Gwirfoddolwyr Blaen y Tŷ yn y Ganolfan Addysg yn cyfarch unigolion a grwpiau, yn rhoi cymorth a gwybodaeth i ymwelwyr am Barc Bute a’r Ardd Goed, yn helpu i hybu digwyddiadau a chynorthwyo gyda gwaith dyddiol y ganolfan.

Mae Gwirfoddolwyr Digwyddiadau Addysg yn cynorthwyo’r Swyddog Addysg gydag ymweliadau addysg a digwyddiadau i deuluoedd yn y Ganolfan Addysg ac yn y parc. Mae gweithgareddau’n cynnwys helfeydd bwystfilod bach, cyfeiriannu a dysgu awyr agored.  Mae rolau’n cynnwys paratoi gweithgareddau, cynorthwyo plant a rhieni/gofalwyr yn ystod digwyddiadau, tynnu lluniau, annog ymwelwyr i lenwi ffurflenni gwerthuso, tacluso ar ôl digwyddiadau.

Mae Gwirfoddolwyr Teithiau Cerdded a Sgwrsio yn cynorthwyo gydag ymchwilio a pharatoi teithiau cerdded a sgwrsio ar gyfer Parc Bute a’r Ardd Goed gan roi gwybodaeth i ymwelwyr am dreftadaeth y parc a’r amgylchedd. Bydd gwirfoddolwyr hefyd yn helpu i gasglu a choladu adborth gan ymwelwyr.

Mae sgiliau’r iaith Gymraeg yn ddymunol.

Oes diddordeb gennych?

Cysylltwch â’n Swyddog Addysg ar 02920 788403 neu e-bostiwch Meriel.jones2@caerdydd.gov.uk


Dewch i gwrdd â’n gwirfoddolwyr:

Rachael – Myfyriwr-Ffotograffydd

Mae Rachael wedi gwirfoddoli fel ffotograffydd am yn agos i ddwy flynedd bellach. Mae tynnu lluniau o’r digwyddiadau a Pharc Bute wedi rhoi llawer o brofiad iddi wrth iddi astudio ffotograffiaeth ar hyn o bryd ym Mhrifysgol De Cymru. Darllenwch fwy…

Ginny – Planhigfeydd Parc Bute

Bu Ginny’n gwirfoddoli i Blanhigfeydd Parc Bute am y pedwar mis diwethaf. Dysgodd lawer o sgiliau ac arferion wrth wirfoddoli i’r Planhigfeydd a gallodd ddefnyddio ei gwybodaeth gartref. Darllenwch fwy…

Vicky – Addysg

Dechreuodd Vicky wirfoddoli gyda Cheidwaid Parc Fferm y Fforest yn 2016 tra ei bod yn astudio yn y brifysgol. Yma cyfarfu â Meriel, Swyddog Addysg Parc Bute, a phenderfynodd ddod yn Wirfoddolwr Addysg ym Mharc Bute hefyd. Mae Vicky’n mwynhau gweithio gyda grwpiau ysgol a chynorthwyo gyda gweithgareddau yn ystod y gwyliau, ac mae’n mwynhau rhannu ei hangerdd am fywyd gwyllt gyda nhw. Darllenwch fwy…

Paula – Addysg

Mae Paula yn un o Wirfoddolwyr Addysg Canolfan Addysg Parc Bute ac mae’n rhoi help llaw yn ystod llawer o’r digwyddiadau addysgol a gynigir gan y ganolfan. Ar ôl gwirfoddoli bron am flwyddyn, mi wnaethon ni holi Paul am ei rôl a sut clywodd hi amdani. Darllenwch fwy…

Tirza – Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau Myfyrwyr

Mae Tirza yn fyfyriwr sy’n gwirfoddoli ym Mharc Bute ac mae’n gweithio ar y ddesg flaen ac yn cynorthwyo’r adran gyfathrebu yn ein canolfan. Ydych chi wedi darllen unrhyw ddarnau cyfryngau cymdeithasol diweddar neu ddarnau newyddion ar y wefan? Mae’n debygol y cafodd ei ysgrifennu gan naill ai Jenny, ein Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau, neu Tirza. Darllenwch fwy…

Nick – Blaen y Tŷ

Efallai eich bod wedi siarad â Nick pan ymweloch chi â’r ganolfan, un o nifer sy’n helpu yng Nghanolfan Addysg Parc Bute ac un o’n gwirfoddolwyr blaen y tŷ. Pan ymddeolodd, meddyliodd y byddai’n ddymunol treulio rhywfaint o amser yn gwirfoddoli. Mae Nick wedi bod yn wirfoddolwr ers bron i bedair blynedd ac wedi dod yn aelod tîm gweithgar sydd â llawer o brofiad a gwybodaeth am y parc. Darllenwch fwy…