Bu Ginny’n gwirfoddoli i Blanhigfeydd Parc Bute am y pedwar mis diwethaf. Dysgodd lawer o sgiliau ac arferion wrth wirfoddoli i’r Planhigfeydd a gallodd ddefnyddio ei gwybodaeth gartref.

Pam wnaethoch ddewis i wirfoddoli gyda Pharc Bute?

Rwy’n mwynhau bod yn actif ac yn dwlu ar fod â natur o’m cwmpas. Gan fy mod i’n gwneud RHS Lefel 2 ar hyn o bryd, sy’n gymhwyster garddwriaethol sy’n canolbwyntio ar ymarfer, roeddwn i eisiau cael mwy o ymarfer yn gyffredinol trwy wirfoddoli.

Hefyd rwy’n ei weld yn ymlaciol iawn i fod yng nghanol planhigion a choed ac mae’n therapiwtig i mi fynd i’r blanhigfa.

Sut glywsoch chi am y rôl?

Ni ddigwyddodd mewn ffordd gonfensiynol. Un diwrnod, cerddais i mewn i Ganolfan Addysg Parc Bute a gofyn a oedd unrhyw bosibiliadau o wirfoddoli gyda Phlanhigfeydd Parc Bute. Yn ffodus, roedden nhw’n chwilio am wirfoddolwyr ar y pryd ac roedden nhw’n croesawu unrhyw un newydd. Siaradais i â Meriel, sef Swyddog Addysg Parc Bute, ac ymhen dim llwyddais i gwrdd â phawb arall yn y Planhigfeydd.

Pa mor aml fyddwch chi’n gwirfoddoli?

Ar hyn o bryd, byddaf yn gwirfoddoli 1-2 waith yr wythnos ond weithiau byddaf yn galw heibio i’r Planhigfeydd a holi a oes angen help llaw arnyn nhw pan fyddaf yn y cyffiniau.

Sut ddiwrnod yw eich diwrnod nodweddiadol o wirfoddoli?

Does dim shifft nodweddiadol o reidrwydd, ond rwy’n hoffi hynny, oherwydd bod fy nhasgau yn newid gyda’r tymhorau. Rwy’n helpu gyda’r planhigion yn y Planhigfeydd ac yn nodi afiechydon a phlâu. Fodd bynnag, rwyf hefyd wedi plannu planhigion a choed yn y parc ei hun yn ogystal â gwarchod y llwybr.

Beth rydych chi’n ei fwynhau fwyaf am wirfoddoli?

Mae’r pobl yma yn hyfryd iawn ac yn hael gyda’u gwybodaeth. Rwy’n mwynhau gwrando arnyn nhw a siarad â nhw am eu profiadau a sut ddaethon nhw i weithio ym Mharc Bute. Maen nhw i gyd yn gefnogol iawn o ran fy nghwrs ac rwy’n teimlo’n gyfforddus wrth ofyn cwestiynau ac rwy’n ei fwynhau’n enwedig pan gaf fy mhrofi ar y wybodaeth rwy’n ei dysgu ar y cwrs.

Mae fy nghariad at natur yn bendant yn cael ei adleisio yma. Mae’n gadarnhaol iawn cael pobl o’ch cwmpas sy’n gwerthfawrogi ac yn parchu natur gymaint ag ydw i.

Ydych chi’n gwneud cwrs ar hyn o bryd hefyd, a fu gwirfoddoli ym Mharc Bute yn ddefnyddiol?

Ydw, ond mae hefyd wedi bod yn ddefnyddiol y tu allan i’m dosbarthiadau RHS. Rwy’n berchen ar randir, lle byddaf yn plannu blodau, llysiau a ffrwythau. Bu dysgu am bethau fel y priddoedd gwahanol o ddefnydd mawr, yn enwedig gan fy mod yn tyfu llysiau i’w bwyta. Y llynedd oedd fy mlwyddyn fwyaf llwyddiannus, diolch i’m gwybodaeth sy’n cynyddu. Mae’r rhandir hwn wedi datblygu yn noddfa i mi, lle y gallaf fynd i gael llonydd a heddwch. Mae’n braf ceisio tyfu mwy o bethau pan fyddaf yn dysgu ac yn profi cymaint wrth wirfoddoli.