Efallai eich bod wedi siarad â Nick pan ymweloch chi â’r ganolfan, un o nifer sy’n helpu yng Nghanolfan Addysg Parc Bute ac un o’n gwirfoddolwyr blaen y tŷ. Pan ymddeolodd, meddyliodd y byddai’n ddymunol treulio rhywfaint o amser yn gwirfoddoli. Mae Nick wedi bod yn wirfoddolwr ers bron i bedair blynedd ac wedi dod yn aelod tîm gweithgar sydd â llawer o brofiad a gwybodaeth am y parc.

Pam gwnaethoch ddewis gwirfoddoli?

Roeddwn i newydd ymddeol ac roeddwn yn chwilio am gyfleoedd i barhau i fod yn actif a threulio amser allan o’r tŷ. Doeddwn i ddim am fod yn gaeth i’r cartref a meddyliais y byddai gwirfoddoli’n gyfle gwych i gwrdd â phobl a pharhau i weithio a dysgu. Ar hyn o bryd rwy’n gwirfoddoli mewn mwy nag un lle, ond rwyf wedi gwirfoddoli ym Mharc Bute ers cryn amser.

Sut glywsoch chi am y rôl?

Edrychais am gyfleoedd gwirfoddoli ar volunteeringwales.net. Roedd y wefan hon o gymorth mawr gan fy mod i’n gallu edrych am leoliadau yn agos ataf i, ac ar y wefan honno y des i o hyd i Barc Bute. Gan nad oeddwn i eisiau gwirfoddoli mewn siop a gan fod diddordeb gennyf i mewn garddio a natur, meddyliais y byddai hwn yn lle gwych i wirfoddoli.

Dechreuais yn gyntaf fel gwirfoddolwr blaen y tŷ yn ogystal â helpu gyda’r garddio ym Mharc Bute. Mwynheais gefnogi’r garddwyr gydag ymylon blodau Parc Bute yn fawr ond dydw i ddim wedi gallu parhau gyda hynny’n ddiweddar.

Pa mor aml fyddwch chi’n gwirfoddoli?

Ar hyn o bryd rwy’n dod unwaith yr wythnos, ond weithiau rwyf hefyd yn helpu ar benwythnosau ac mewn digwyddiadau. Y cyfnodau prysuraf yw yn ystod gwyliau’r ysgol neu hanner tymor, felly rwy’n cynnig helpu bryd hynny os ydw i ar gael.

Pan fo digwyddiadau penodol yn cael eu cynnal megis ymweliadau ysgol, rwy’n helpu weithiau hefyd. Rwyf hefyd wedi gwirfoddoli yn sioe’r RHS, sydd wedi bod yn llawer o hwyl, gan roedd llawer o bobl yno.

Sut beth yw diwrnod arferol o wirfoddoli?

Fel gwirfoddolwr blaen y tŷ, rwy’n croesawu ymwelwyr i Ganolfan Addysg Parc Bute ac yn eu cyfeirio at ddigwyddiadau neu bethau i’w gwneud yn y parc. Gallai hyn fod yn ddigwyddiadau penodol, ond hefyd y llwybrau sydd gan y parc i’w cynnig.

Os yw’n dawel, rwyf hefyd yn gwneud gwaith megis ffotocopïo ac, fel arfer, rwy’n cynnig help i Meriel ac aelodau staff eraill.

Beth rydych chi’n ei fwynhau fwyaf am wirfoddoli?

Rwy’n mwynhau rhyngweithio gyda’r cyhoedd yn fawr a siarad â gwahanol bobl sy’n dod i’r ganolfan. Mae’n wych siarad ag amrywiaeth o bobl, weithiau twristiaid o dramor neu bobl leol neu fyfyrwyr. Mae’n foddhaol helpu pobl a rhoi gwybodaeth lle bo angen fel y gall ymwelwyr ddysgu am y parc yn iawn.

Rwyf hefyd yn teimlo’n agos at natur ac â diddordeb mewn planhigion a garddio, felly mae’n braf bod yng nghwmni pobl sydd â’r wybodaeth honno ac sy’n gallu fy helpu.