Mae Rachael wedi gwirfoddoli fel ffotograffydd am yn agos i ddwy flynedd bellach. Mae tynnu lluniau o’r digwyddiadau a Pharc Bute wedi rhoi llawer o brofiad iddi wrth iddi astudio ffotograffiaeth ar hyn o bryd ym Mhrifysgol De Cymru.

Pam wnaethoch ddewis gwirfoddoli gyda Pharc Bute?

Ymunais i ddechrau am fy mod yn mwynhau tynnu lluniau o fyd natur. Ond, ar ôl dechrau tynnu lluniau o bobl ar gyfer y parc, dechreuais ffafrio hynny. Mae’n fy ngalluogi i wneud ffotograffiaeth heb iddo fod yn waith cwrs ac yn gyffredinol mae’n braf cael dianc o waith y brifysgol am ychydig. Mae’n rhyddhad rhag straen ac rwy’n hoff o’r ffaith y gallaf helpu allan. Gan fy mod i’n arfer helpu allan gyda grŵp geidiau gartref, roedd hefyd yn teimlo fel y peth iawn i wneud.

Sut glywsoch chi am y rôl?

Ymunais gyntaf fel rhan o broject prifysgol oedd gan y parc gyda Phrifysgol De Cymru yn ystod fy mlwyddyn gyntaf. Wedi hynny fe gysylltodd Meriel â’r brifysgol a dweud y carai hi gael myfyrwyr sy’n ffotograffwyr i dynnu lluniau o’r parc ac o ddigwyddiadau’r Ganolfan Addysg. Mi wnes hefyd wythnos ar leoliad gwaith yn y parc a chydweithio gyda Meriel. Cododd y lleoliad awydd ynof i barhau i wirfoddoli ar ddiwedd y lleoliad gwaith.

Pa mor aml fyddwch chi’n gwirfoddoli?

Pryd bynnag y mae fy angen mewn gwirionedd. Rwyf fel arfer yn helpu yn ystod hanner tymor ac adeg digwyddiadau gwyliau’r ysgol Ond nid dim ond tynnu lluniau fydda i bryd hynny, ond hefyd cynnig help lle bydd ei angen.

Sut beth yw eich diwrnod nodweddiadol o wirfoddoli?

Fel rheol os yw’n ddiwrnod llawn, rwy’n cwrdd â Meriel am ddeg i gael briff ar y digwyddiad. Mae Meriel wedyn yn egluro wrthyf yr hyn y dymuna i mi ganolbwyntio arno. Yn ystod gweddill y dydd byddaf yn tynnu lluniau o’r digwyddiad a’r bobl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau. Yn dilyn y ffotograffiaeth, rwyf hefyd yn helpu pan fo’r plant a’r oedolion yn cyrraedd a helpu i gael trefn ar bopeth.

A oes hoffter gennych at dynnu llun o rai pethau?

Cyn gwirfoddoli yn y parc, doeddwn i ddim yn hoff o dynnu lluniau o wynebau pobl, ond erbyn hyn mae’n well gennyf hynny. Mae wynebau yn mynegi cymaint ac yn ddiddorol i edrych arnynt. Rwy’n hoff hefyd o dynnu lluniau yn yr awyr agored, mae’n teimlo’n llai ymwthgar tra bod y plant yn gallu bwrw iddi. Prin iawn fyddan nhw’n sylwi arnaf yn dal yr eiliad, sy’n creu rhai delweddau hyfryd. Mae hwyl i’w gael hefyd yn tynnu lluniau o gymysgedd o bobl, plant ac oedolion, yn enwedig pan fo rhieni yn ymuno yn y gweithgareddau megis y rhai dros hanner tymor.

Beth rydych chi’n ei fwynhau fwyaf am wirfoddoli?

Mae’n braf gallu cynnig rhywbeth yn ôl i’r gymuned, fy lluniau i yn yr achos hwn. Mae hefyd yn braf gweld fy lluniau yn cael eu defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol, ar wefan y parc ac ar faneri a phosteri. Mae’n gwneud i mi deimlo fy mod yn cyfrannu at y cyfan ac yn rhan ohono.

 

Ewch i weld gwaith Rachael yn www.rachaelmowerphotography.com