Mae Tirza yn fyfyriwr sy’n gwirfoddoli ym Mharc Bute ac mae’n gweithio ar y ddesg flaen ac yn cynorthwyo’r adran gyfathrebu yn ein canolfan. Ydych chi wedi darllen unrhyw ddarnau cyfryngau cymdeithasol diweddar neu ddarnau newyddion ar y wefan? Mae’n debygol y cafodd ei ysgrifennu gan naill ai Jenny, ein Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau, neu Tirza.

Beth wnaeth eich ysgogi i wirfoddoli ym Mharc Bute?

Ar hyn o bryd rwy’n fyfyriwr ôl-raddedig ac roeddwn yn chwilio am brofiad ychwanegol a fyddai’n berthnasol i’m gradd ym Mhrifysgol Caerdydd, a gwelais brofiad Insight yn cael ei hysbysebu fel Cynorthwy-ydd Cyfathrebu. Roedd y parc ei hun yn apelio i mi gan ei fod yn un o’m hoff leoedd yng Nghaerdydd ac rwy’n mwynhau mynd yno. Roeddwn eisiau dysgu mwy amdano ac yn meddwl y byddai gwirfoddoli yn ffordd dda iawn o wneud hynny.

Sut glywsoch chi am y swydd wirfoddoli?

Roeddwn yn edrych ar interniaethau i gael mwy o brofiad yn y sector cyfathrebu ac un o’r rheiny ar gael oedd yng Nghanolfan Addysg Parc Bute. Hysbysebodd y brifysgol yr interniaeth fel un o’i chynlluniau ac roedd yn lleoliad y gellid ei gwneud ar sail wythnosol ochr yn ochr â’m gradd ôl-raddedig.

Beth mae’n ei gynnwys?

Rwyf wedi gwneud ystod o bethau gwahanol ers dechrau ym mis Tachwedd 2017. Rwyf wedi ysgrifennu erthyglau ar gyfer y wefan ac wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau i ennill dealltwriaeth ehangach o Ganolfan Addysg Parc Bute a phopeth y mae’n ei gynnig. Rwyf wedi cysylltu ag ymwelwyr i gael sylwadau ar ddigwyddiadau yn y gorffennol hefyd er mwyn rhoi naws bersonol i erthyglau. Rwyf hefyd wedi helpu i ddiweddaru’r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac rwy’n cyhoeddi’r erthyglau newyddion yr ydw i’n eu hysgrifennu ar wefan Parc Bute. Rwyf hefyd yn gweithio ar y ddesg flaen, lle byddaf yn croesawu ymwelwyr i’r ganolfan ac yn rhoi gwybodaeth iddyn nhw, yn ateb cwestiynau os oes angen neu’n gwerthu rhai o’r planhigion gwych sydd ar gael.

Pa mor aml fyddwch chi’n gwirfoddoli?

Rwy’n gwirfoddoli unwaith yr wythnos ac weithiau ar benwythnosau hefyd, pan fydd digwyddiad megis datgelu’r Polyn Siarter Coed. Rwy’n awyddus i fynychu digwyddiadau a gweithgareddau yn y parc pan fyddaf ar gael gan fod hyn yn creu cynnwys ar gyfer yr erthyglau rwy’n eu hysgrifennu.

Beth yw eich hoff beth am wirfoddoli gyda ni?

Rwy’n teimlo fel fy mod yn fwy ymwybodol o’r holl bethau sydd ar gael ym Mharc Bute ac wedi dod yn fwy o ran o gymuned Caerdydd. Rwy’n hoff iawn o’r awyrgylch yn y Ganolfan Addysg ac mae’r bobl sy’n gweithio yno bob dydd mor gyfeillgar. Rwy’n credu ‘mod i wedi cael camu allan o’m bywyd fel myfyriwr, ac mae hynny wedi bod yn braf iawn. O safbwynt proffesiynol, rwyf wedi ennill llawer o brofiad ac arferion sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn.