Dechreuodd Vicky wirfoddoli gyda Cheidwaid Parc Fferm y Fforest yn 2016 tra ei bod yn astudio yn y brifysgol. Yma cyfarfu â Meriel, Swyddog Addysg Parc Bute, a phenderfynodd ddod yn Wirfoddolwr Addysg ym Mharc Bute hefyd. Mae Vicky’n mwynhau gweithio gyda grwpiau ysgol a chynorthwyo gyda gweithgareddau yn ystod y gwyliau, ac mae’n mwynhau rhannu ei hangerdd am fywyd gwyllt gyda nhw.

Pam gwnaethoch ddewis gwirfoddoli?

Yn wreiddiol, bues i’n gwirfoddoli yn Fferm y Fforest oherwydd fy mod astudio Gwyddor yr Amgylchedd ac am gael ychydig o brofiad i weld pa ddewisiadau oedd ar gael i mi ar ôl gorffen fy ngradd. Yma, roeddwn i’n mwynhau’n benodol weithio gyda grwpiau o bobl a rhannu fy mrwdfrydedd am fywyd gwyllt a natur gyda nhw. Ar ôl cyfarfod â Meriel mewn digwyddiad gwirfoddoli cynigiodd gyfle i mi ei chynorthwyo ym Mharc Bute fel Gwirfoddolwr Addysg, lle’r oedd modd i mi barhau i weithio gyda grwpiau a phlant a gwneud rhywbeth roeddwn yn dwlu arno.

Sut glywsoch chi am y rôl?

Roeddwn wedi clywed am Fferm y Fforest gan fy mod yn byw yn yr ardal. Cymerais y cyfle i alw heibio a holi am gyfleoedd gwirfoddoli oherwydd roeddwn yn awyddus i ymuno. Gwirfoddolais yno am flwyddyn cyn cwrdd â Meriel mewn digwyddiad gwirfoddoli.

Pa mor aml fyddwch chi’n gwirfoddoli?

Unwaith yr wythnos ar hyn o bryd, ond mae’n dibynnu ar y galw amdanaf, ond yn ystod gwyliau ysgol pan fo digwyddiadau ymlaen, rwy’n dueddol o wirfoddoli dwywaith yr wythnos

Sut beth yw diwrnod arferol o wirfoddoli?

Mae’n dibynnu ar y tywydd, oedran y plant sy’n dod a’r gweithgareddau y maent yn dewis eu gwneud. Mae pob diwrnod yn gwahanol ac mae rhaid i ni addasu ar gyfer y plant sy’n dod, ond dyna’r hyn rwy’n ei hoffi cymaint amdano. Rwy’n helpu gyda grwpiau ysgol yn bennaf, sy’n cynnwys chwarae gemau a gwneud gweithgareddau yn yr awyr agored. Yn rhan o ddigwyddiadau yn ystod gwyliau’r ysgol, rydym yn gwneud gweithgareddau celf a chrefft hefyd. Fy mhrif gyfrifoldeb yw ymgysylltu â’r plant a’u helpu a’u hannog i gymryd diddordeb yn y gweithgareddau, ac mae hyn yn llawer o hwyl.

Beth rydych chi’n ei fwynhau fwyaf am wirfoddoli?

Y plant. Mae’n braf iawn eu gweld yn cyffroi am gael bod yn yr awyr agored a’u gweld yn diddori ym mhopeth hefyd. Mae’n galonogol iawn gweld cymaint o sylw y maen nhw’n ei roi i natur. Rwyf hefyd yn hoffi’r cyfrifoldeb sydd gennyf wrth wirfoddoli. Gan fy mod yn gwirfoddoli ers peth amser, rwy’n teimlo fy mod yn medru arwain mwy o weithgareddau yn ogystal â chael mwy o brofiad.

Sut y mae’r profiad o wirfoddoli wedi bod o fudd i chi?

Wrth gwrs, rwy’n gwneud rhywbeth fy mod i’n teimlo’n frwd amdano, ond mae gwirfoddoli wedi rhoi cyfeiriad i mi o ran yr hyn rwyf wir am ei wneud ar ôl gadael y brifysgol. Drwy wirfoddoli a gweithio gyda phlant, sylweddolais mai dyma’r hyn rwyf am ei wneud – rhannu fy mrwdfrydedd ag eraill. Mae hefyd wedi fy helpu tra fy mod yn chwilio am waith ar ôl y brifysgol. Mae Meriel bellach yn un o fy nghanolwyr pan fyddaf yn ymgeisio am swyddi ac mae pobl wedi dangos diddordeb mawr yn fy mhrofiad o wirfoddoli ym Mharc Bute. Maen nhw’n edmygu hyn ac yn y pen draw dyma sut ges i fy swydd newydd.