Ymgyrch Miri Mes Cyfoeth Naturiol Cymru 2018

 

Annwyl Reolwr Tir/Gydweithiwr,

 

Heddiw rydym yn lansio ein hymgyrch Miri Mes, gan ofyn i grwpiau addysg a dysgu fynd allan i’r awyr agored a chasglu mes. Mae prosiect Miri Mes, sy’n digwydd bob blwyddyn, yn ein helpu ni i blannu mwy o goed sydd wedi tyfu o hadau lleol. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc ddysgu am a chysylltu â’r amgylchedd naturiol yng Nghymru.

 

Yn 2017 fe wnaeth 39 grŵp addysg gymryd rhan yn yr ymgyrch, ac fe gasglwyd 1,208.6 kg o fes coesynnog a digoes o 76 lleoliad gwahanol ar draws Cymru. Canlyniad gwych na ellid bod wedi’i gyflawni heb eich cymorth a’ch cefnogaeth chi

 

Eleni, byddwn yn talu hyd at £4.40 fesul kilogram gan ddibynnu ar ansawdd y mes. Unwaith y byddant wedi’u casglu, bydd y mes yn cael eu danfon i blanhigfa’r Comisiwn Coedwigaeth yn Swydd Gaer i’w tyfu’n goed ifanc. Byddant yn dychwelyd i Gymru ac yn cael eu plannu mewn coetiroedd a choedwigoedd yn agos at le cawsant eu casglu fel mes.

 

Rydym wedi dyblu ein hymdrechion eleni drwy ddatblygu ystod o weithgareddau addysgol er mwyn helpu i ennyn diddordeb a dysgu plant am yr amgylchedd wrth iddyn nhw gasglu mes. O sut mae coeden yn gweithio i wasgariad hadau, edrychwch ar ein tudalennau gwe am weithgareddau a gemau’n ymwneud â choed a choetiroedd.

 

Gofynnwn am eich help a’ch cefnogaeth

 

I gefnogi’r ymgyrch, gofynnwn i chi, os yw’n bosib:

 

  • Rhoi caniatâd i grwpiau addysg a dysgu lleol ymweld â’ch tir i gasglu mes.
  • Cefnogi’r ymgyrch Miri Mes trwy rannu/hoffi ein negeseuon  #mirimes @NatResWales ar gyfryngau cymdeithasol
  • Rhannwch yr e-bost hwn gydag unrhyw grwpiau addysg yr ydych chi’n gweithio gyda hwy neu cyfeiriwch hwy at dudalen gwe Miri Mes

 

Pwy sy’n gymwys i gymryd rhan?

 

Gall grwpiau addysgol ffurfiol ac anffurfiol lle ceir perthynas athro/arweinydd a dysgwr neu grwpiau sy’n codi arian ar gyfer grwpiau addysg gymryd rhan yn ymgyrch Miri Mes. Er ein bod yn croesawu grwpiau cymunedol, elusennau ac unigolion i weithio ar y cyd â grŵp addysgol i gasglu mes, bydd arian ond yn cael ei dalu i i grwpiau addysgol.

 

Gofynnir i grwpiau sy’n dymuno cymryd rhan e-bostio addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i gofrestru eu diddordeb a derbyn pecyn cofrestru cyn trefnu casgliad. Rhaid i’r mes gael eu cyflwyno rhwng 1 Hydref a 19 Hydref 2018.

 

Gobeithiwn y byddwch chi’n gallu cefnogi ymgyrch Miri Mes 2018. Cysylltwch â ni os ydych chi angen gwybodaeth bellach.

 

Addysg Dysgu a Sgiliau

Cyfoeth Naturiol Cymru