Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc.  Rhowch eich barn i ni, defnyddiwch y ddolen hon.

Yn 2016, daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg:

Yn fras, roedd pobl yn fodlon iawn gyda’r parc ac wedi mynegi pa mor werthfawr oedd y safle iddynt.

Roedd pobl yn hapus iawn gyda’i faint mawr, nodweddion naturiol a’i leoliad yng nghanol y ddinas.  Cafodd y parc gyfradd boddhad o 79% yn seiliedig ar 273 o ymatebion.

Amlygwyd materion gyda phobl ddim yn dilyn y cod ymddygiad fel y prif reswm a oedd yn atal pobl rhag mwynhau’r safle’n llawn (cyfeiriwyd at feicwyr anystyriol a chŵn allan o reolaeth gan mwyaf), ynghyd â diffyg tai bach cyhoeddus a dymuniad ar gyfer mwy o oleuadau.  Dywedodd nifer fawr o bobl nad oedd unrhyw beth a oedd yn eu hatal nhw rhag mwynhau’r safle.

Nid oes unrhyw gynlluniau i adeiladu cyfleusterau tai bach ychwanegol ar hyn o bryd, ond mae’r cyfleusterau presennol wedi’u nodi ar fyrddau map wrth holl fynedfeydd y parc.

Holodd rhai pam nad oedd tai bach cyhoeddus ar gael yng Nghaffi’r Tŷ Haf.  Y rheswm dros hyn yw ei fod rhy bell oddi wrth rwydwaith carthffosiaeth presennol y ddinas ac ni allai’r safle letya offer triniaeth digon mawr ar y safle oherwydd ei fod mod agos at y coed, y blodau a’r llwybrau.  Mae’r tanc triniaeth sydd wedi’i osod i’w ddefnyddio gan bobl anabl a staff yn unig.   Byddai defnydd uwch yn arwain at lygru’r tir.  Rydym yn deall bod hyn yn rhwystredig ond yn anffodus nid oedd dewis arall ar gael.

Nid oes unrhyw gynlluniau i gyflwyno goleuadau ychwanegol ym Mharc Bute nac i’w gadw ar agor ar ôl machlud haul.  Y polisi cyfredol yw ei gadw fel gofod naturiol.  Mae llwybrau beicio wedi’u goleuo o amgylch ffiniau’r parc ac mae’r Cyngor yn canolbwyntio ei adnoddau ar wella’r rhain.

Mewn ymateb i adborth defnyddwyr penodol yn 2016 cymerwyd y camau canlynol:

1. Gosodwyd arwyddion cod ymddygiad ychwanegol bob ochr i’r llwybr beicio sy’n croesi Parc Bute rhwng Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Llwybr Troed y Mileniwm.

2. Cynhaliwyd diwrnod ymwybyddiaeth cŵn yn y parc.  Daeth Ceidwaid Parciau, Cartref Cŵn Caerdydd a’r Ymddiriedolaeth Cŵn i’r digwyddiad hwn.  Hyrwyddwyd perchnogaeth cŵn cyfrifol a rheolaeth cŵn effeithiol mewn mannau cyhoeddus.  Cynigiwyd gwiriadau iechyd cŵn a bwyd cŵn am ddim hefyd.  Roedd y digwyddiad yn llwyddiant a bydd yn cael ei gynnal eto yn y dyfodol.

3. Cynhyrchwyd mwy o wybodaeth ar gasgliadau coed y parc.  Gall pobl nawr gasglu taflen am ddim (e.e. o’r Ganolfan Addysg) a mynd ar daith hunan dywys o gasgliad Coed Campus y parc.

4. Cafodd ceudyllau eu hatgyweirio ar hyd llwybrau.

5. Cynhaliwyd ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo defnydd cyfrifol o farbeciws gyda’r nod o atal y risg o losgi, tanau mewn biniau a llosgi gwair.

6. Caiff stampiau ffordd newydd yn hyrwyddo’r neges i rannu’n gyfrifol eu cyflwyno yn holl fynedfeydd y parc yn 2017 mewn ymgais i wella ystyriaeth pobl o eraill wrth rannu’r llwybrau.

Rydym ni i gyd yn ddiolchgar am safbwyntiau pobl yn 2017, a fydd yn helpu i lunio datblygiad Parc Bute yn y dyfodol.

Rhowch eich barn i ni, defnyddiwch y ddolen hon.

Bydd yr arolwg hwn yn cau Ddydd Sul 5 Tachwedd 2017