Agorodd Canolfan Addysg Parc Bute yn 2011. Un o’i phrif amcanion oedd creu canolfan a fyddai’n cynnig gweithgareddau ysgogol ac annog pobl o bob oed i ddysgu am fywyd gwyllt a hanes Parc Bute.

Mae’r penderfyniad i gynnig cyrsiau a digwyddiadau a fyddai’n hwyl ac o ddiddordeb i bobl ifanc yn ogystal â chyfranogwyr hŷn wedi bod yn llwyddiant, gyda rhieni/gofalwyr a phlant yn aml yn mynychu digwyddiadau ar gyfer y teulu cyfan.

Caiff sesiynau eu cynnig yn ystod gwyliau’r ysgol ac maent wedi’u hanelu at blant ysgol gynradd rhwng 4 a 7 oed. Mae pob sesiwn yn 1.5 i 2 awr o hyd, ac yn cynnwys sesiwn fore neu brynhawn. Mae Meriel Jones, Swyddog Addysg Parc Bute, yn cyflwyno’r plant i thema’r sesiwn drwy straeon diddorol. Ar ôl amser stori, cynhelir gweithgareddau sy’n ymwneud â thema gyffredinol pob sesiwn y tu allan i’r parc. Mae’r digwyddiad yn dod i ben yn ôl yn y parc, lle mae plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft, megis collage a bathodynnau, sy’n galluogi iddynt fynd adref â chofrodd.

Ar gyfer y rhan hon, penderfynwyd siarad ag un teulu a ymunodd â sesiwn plannu hadau am ddim “Straeon Pwmpenni” yng ngwyliau’r Pasg yn 2017. Ar ôl gwrando ar y straeon pwmpenni a threulio amser yn yr awyr agored, addurnodd y teulu cwpanau gyda’i gilydd yn ystod y sesiwn celf a chrefft a phlannu pwmpenni yn y cwpanau yn barod i’w cludo adref i’w tyfu.

Roeddwn am wybod beth roeddynt yn ei fwynhau cymaint am Barc Bute, a beth oedd y gweithgareddau a oedd yn eu denu yn ôl dro ar ôl tro. Pwysleisiodd Victoria, y fam, mai dyma’r tro cyntaf i’r teulu dyfu pwmpenni. Penderfynwyd dod i’r dosbarth hwn ac i nifer o ddigwyddiadau yn dilyn hynny oherwydd roedd yn galluogi’r plant i fod allan o’r tŷ a rhoi cynnig ar rywbeth newydd a diddorol.

Roedd y sesiwn ar dyfu pwmpenni yn hwyl, ond aeth hyd yn oed yn well pan dyfodd y pwmpenni i siâp a maint delfrydol erbyn Calan Gaeaf. Er bod y teulu wedi cerfio pwmpenni o’r blaen, dyma’r tro cyntaf i’r teulu gerfio pwmpenni o’i ardd ei hun. Mae’n gwneud gweithgaredd o’r fath yn fwy hwyl ac arbennig!

Roedd y teulu hefyd wedi ymuno â Thaith Gerdded y Siarter Goed ym mis Tachwedd, yn ogystal ag Antur Afon Taf yng ngwyliau’r haf, “mae’n siŵr mai hwn oedd digwyddiad gorau’r plant hyd yn hyn am eu bod wedi mwynhau bod ger yr afon drwy’r prynhawn. Mae’n braf cael bod yn yr awyr agored a mwynhau prydferthwch y parc, yn enwedig gan ein bod wedi bod mor ffodus gyda’r tywydd”, esboniodd Victoria.

Mae Parc Bute yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau a sesiynau addysgol y gall pawb eu mwynhau. Os oes gennych awydd rhoi cynnig ar rywbeth newydd, yn chwilio am rywbeth i’w wneud gyda’r teulu, neu am elwa ar brydferthwch y Parc, beth am gael golwg ar y digwyddiadau neu’r sesiynau sydd gan y Ganolfan Addysg i’w cynnig? Am wybodaeth bellach, gweler ein Calendr Awyr Agored a Digwyddiadau, neu dilynwch ni ar Facebook neu Twitter.

Gellir cael manylion am ein digwyddiadau am ddim nesaf ar gyfer gwyliau’r haf ar y wefan ac ar hysbysfyrddau’r parc. Bydd y gweithgaredd nesaf am ddim yn cael ei gynnal yn ystod hanner tymor mis Chwefror, ddydd Mawrth 20 Chwefror a dydd Iau 22 Chwefror. Oes diddordeb gennych chi? Archebwch docynnau yma:

 

Dyddiad: 01 Chwefror 2017

Gan: Tirza Kreuwel