Llongyfarchiadau i’n Prentisiaid sydd yn y Gwasanaethau Parciau, Rhian Colledge a Caroline Evans, a ddaeth ill dwy yn agos at y brig yng Ngwobr Prentis Garddwriaeth y Flwyddyn yng ngwobrau APSE yr wythnos ddiwethaf.

 

Dywedodd Robert Jones, Arweinydd Tîm Rheoli’r Parciau: “Aeth Caroline Evans a Rhian Colledge i seminar yr APSE yn Nottingham yn ddiweddar a chawsant eu rhoi ar restr fer rownd derfynol Prentis y Flwyddyn eleni; yna roedd cyflwyniad ysgrifenedig a chyfweliad ffurfiol. Rydym yn hynod falch ohonynt a’u llwyddiant, ac mae hyn yn gydnabyddiaeth deg am yr holl waith caled ac ymroddiad, ac unwaith eto, mae’n dangos y buddion ac yn atgyfnerthu pwysigrwydd Cynllun Prentisiaeth Garddwriaethol y Cyngor.”

 

Mae gwobrau prentisiaid a hyfforddeion awdurdod lleol yr APSE yn rhedeg yn llwyddiannus ers 15 mlynedd trwy’r DU. Nod y gwobrau yw rhoi cydnabyddiaeth i fasnachwyr y dyfodol ond hefyd i’r cynghorau eu hunain, sy’n parhau i fuddsoddi yng ngweithlu’r dyfodol ac yn rhoi hyfforddiant a mentrau cyflogaeth o’r radd flaenaf trwy brentisiaeth fodern a chynlluniau hyfforddi.

Dywedodd Prif Gynghorydd APSE, Wayne Priestley, yn siarad am wobrau’r Brentisiaeth: “Mae’r gwobrau hyn yn amlygu’n union pa mor amhrisiadwy yw prentisiaethau o ran sicrhau rhagoriaeth wrth gynnig gwasanaethau rheng flaen. Does dim os ynghylch y ffaith bod gan bob un yn y rownd derfynol yrfa wych o’u blaenau, yn helpu i gynorthwyo eu cymunedau lleol.”

Dywedodd Prif Weithredwr APSE, Paul O’Brien: “Mae enillwyr y gwobrau hyn ymhlith y gorau o ran cynnig gwasanaethau amgylcheddol llywodraeth leol. Mae APSE yn gweithio’n barhaus i annog rhagoriaeth yn y gwasanaethau cyhoeddus, ac rydym wrth ein boddau fod pawb ar y rhestr fer a’r cynghorau buddugol mor ymroddgar wrth ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl er budd eu cymunedau.”

Da iawn i Rhian a Caroline am eu llwyddiannau gwych a chael eu cydnabod fel dwy o’r 4 gorau yn y DU. Diolch i’w mentoriaid a thimau, sydd hefyd wedi cynorthwyo’r ddwy yn eu llwyddiant.