Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc.

Rhowch eich barn i ni, defnyddiwch y ddolen hon!

Yn 2017, daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg: Yn fras, roedd pobl yn fodlon iawn gyda’r parc ac wedi mynegi pa mor werthfawr oedd y safle iddynt. Roedd pobl yn hapus iawn gyda’i faint mawr, nodweddion naturiol a’i leoliad yng nghanol y ddinas. Cafodd y parc gyfradd boddhad o 99%.

Amlygwyd materion gyda phobl ddim yn dilyn y cod ymddygiad fel y prif reswm a oedd yn atal pobl rhag mwynhau’r safle’n llawn (cyfeiriwyd at feicwyr anystyriol a chŵn allan o reolaeth gan mwyaf), ynghyd â diffyg tai bach cyhoeddus a dymuniad ar gyfer mwy o oleuadau. Dywedodd nifer fawr o bobl nad oedd unrhyw beth a oedd yn eu hatal nhw rhag mwynhau’r safle.

Nid oes unrhyw gynlluniau i adeiladu cyfleusterau tai bach ychwanegol ar hyn o bryd, ond mae’r cyfleusterau presennol wedi’u nodi ar fyrddau map wrth holl fynedfeydd y parc.

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r rhain yn cynnwys:

1. Yn ystod gwanwyn 2018 agorodd ein siop y drws nesaf i’r Ganolfan Addysg, gallwch bellach brynu planhigion yn uniongyrchol o Blanhigfeydd Parc Bute.

2. Fe welwch fod arwyddion cod ymddygiad ychwanegol wedi eu gosod bob ochr i’r llwybr beicio sy’n croesi Parc Bute rhwng Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Phont droed y Mileniwm.

3. Mae yna stampiau ffordd newydd yn hyrwyddo’r neges i rannu’n gyfrifol – mae’r rhain wedi eu cyflwyno yn holl fynedfeydd y parc mewn ymgais i wella ystyriaeth pobl o eraill wrth rannu’r llwybrau.

4. Mae’r cyfleusterau cyhoeddus yn Ystafelloedd Te Pettigrew wedi eu gwella a’u huwchraddio.

5. Rydym wedi gweithio gyda Chyfeillin Parc Bute a Grŵp Ystlumod Caerdydd i osod paneli dehongli newydd yng Nghoetir y Gored Ddu a Dôl y Blodau Gwylltion yng ngogledd y parc.

6. Rydym wedi gosod system gamera bywyd gwyllt newydd y buom yn eu ffrydio’n fyw i sgrinau yn y Ganolfan Addysg – rydym ar fin dechrau ffrydio hyn i wefan Pac Bute felly cadwch eich llygaid ar agor am y newyddion diweddaraf.

7. Dyma flwyddyn 2 ar gyfer ein Gwenyn Parc Bute ac maen nhw wedi bod yn brysurach nag erioed. Mae 4 gwch gwenyn gennym bellach. Arferai cychod gwenyn ym Mharc Bute gynhyrchu mêl i’r teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd ond aeth 60 mlynedd heibio ers i fêl gael ei gynhyrchu yn y parc yng nghanol y ddinas. Mae mêl Parc Bute bellach nôl ar y fwydlen ac ar gael i’w brynu yn uniongyrchol o Ganolfan Addysg Parc Bute.

8. Yn ystod y Pasg daeth Pantri Pen-y-lan i redeg Caffi’r Ardd Gudd

Rydym yn ddiolchgar o gael clywed eich ymateb i’r arolwg hwn, mae eich cyfraniad chi yn gymorth i siapio datblygiad Parc Bute i’r dyfodol.

Rhowch eich barn i ni, defnyddiwch y ddolen hon.

Bydd yr arolwg hwn yn cau Ddydd Gwener 9 Tachwedd 2018