Cyn bo hir, bydd salad wedi’i dyfu gan geiswyr lloches ym mhlanhigfeydd Parc Bute ar fwydlenni bwytai ledled Caerdydd ar ôl i Gyngor y Ddinas gymeradwyo project newydd.

Mae Gardd Salad Caerdydd, sef menter gymdeithasol nid er elw, wedi dod i gytundeb gydag Adran Parciau’r ddinas a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio gofod tyfu presennol i gynhyrchu ystod o ddail salad mân o safon. Bydd dros 10 math tymhorol o ddail a blodau y mae modd eu bwyta yn cael eu pigo yn ôl archebion bob dydd ac yna’n cael eu cludo ar feic, gan gynnig cynnyrch lleol o safon i fwytai yn amgylchedd bwyd bywiog y ddinas.

Mae’r project, a fydd yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i geiswyr lloches y ddinas, yn ffrwyth gwaith y garddwr profiadol Sophie Duran, a Fissha Teklom a ddaeth i’r DU yn 2003 fel ceisiwr lloches o Eritrea sydd nawr yn gweithio fel hwylusydd a dehonglydd i geiswyr lloches, ffoaduriaid a phobl ifanc yng Nghaerdydd.

Cwrddodd yr arloeswyr yng Ngardd Farchnad Glan yr Afon, project a oedd yn cael ei redeg gan Sophie Duran yn y Bont-faen, ac roedd Fissha yn beicio deg milltir bob dydd i allu gwirfoddoli yno. Wrth drafod ei brofiad, dywedodd Fissha: “Cefais fy magu yn Eritrea mewn ardal wledig, lle roedd amaethyddiaeth yn fwy na masnach yn unig; dyna’r ffordd o fyw. Pan ddes i i’r DU am y tro cyntaf, roeddwn yn teimlo’n unig ac ar goll; doeddwn i ddim yn ffitio i mewn. Un peth a wnaeth i mi deimlo’n well oedd gweithio tu allan mewn gardd, dod i gysylltiad â’r ddaear.”

“Symudais i Gaerdydd o Lundain gan fy mod yn dwlu ar harddwch Cymru, ac roedd yn f’atgoffa I o gartre. Cwrddais i â Sophie wrth wirfoddoli yng Ngardd Farchnad Glan yr Afon – roeddwn eisiau bod yn rhan o gymuned ehangach, roedd bod â’m dwylo yn y pridd yn rhoi rhyw fath o bwrpas i mi. Roeddwn eisiau rhannu’r teimlad hwn gyda phobl eraill a defnyddio natur I hyrwyddo llesiant. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio ochr yn ochr â Chyngor Dinas Caerdydd ar ein project Gardd Salad Caerdydd i alluogi pobl eraill i gael yr un profiad.”

Gan ymhelaethu ar y project, nododd Sophie: “Bydd yr incwm o werthu ein saladau yn ariannu’r project fel ei fod yn gynaliadwy yn ariannol ac yn gallu gweithio gyda grwpiau i hyrwyddo llesiant positif. Byddwn yn cynnal sawl sesiwn 2 awr wythnosol ar gyfer grŵp bach o bobl i ddysgu sgiliau garddio, i rannu profiadau fel grŵp ac i fagu hyder.

“Gobeithiwn y bydd pobl yn teimlo fel bod croeso iddyn nhw, bod pobl yn eu gwerthfawrogi a’u bod yn rhan o gymuned Caerdydd. Rydym wedi’n lleoli yng nghanol Parc Bute sy’n lleoliad ffantastig i bobl allu dod draw a chymryd rhan. I geiswyr lloches mae llawer o rwystrau i hyn, yn enwedig teithio. Mae Parc Bute yn hygyrch iawn o leoliadau ledled y ddinas, ar droed neu feic.

Mae hefyd yn agos iawn i’n bwytai o ran y cludo, ac rydym yn gobeithio annog bwytai i weithio gyda ni a’n gwirfoddolwyr i gynyddu synnwyr o gymuned ryngwladol ledled y ddinas.”

Gobeithia’r project recriwtio gwirfoddolwyr o sefydliadau lleol megis Oasis Caerdydd a Four Winds. Dim ond hyn a hyn o leoedd fydd ar gael yn y sesiynau tyfu, a byddant wedi’u strwythuro i sicrhau bod cymorth, gofod ac amgylchedd digonol i bobl ddod yn rhan ohoni.

Dywedodd y Cyng. Bob Derbyshire, yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: “Mae Caerdydd wedi croesawu pobl o bob cwr o’r byd ers tro – llawer yn dianc rhag rhyfel ac erledigaeth.

Mae cefnogi pobl sy’n agored i niwed yn un o brif flaenoriaethau’r Cyngor, ac rwy’n gwybod bod y tîm yn edrych ymlaen at groesawu Gardd Salad Caerdydd i Barc Bute. Rwy’n falch iawn ein bod ni wedi gallu cynnig lleoliad i’r fenter werthfawr hon a fydd yn galluogi pobl i ddod ynghyd a thyfu a chreu cymdeithas hyd yn oed yn fwy teg a chynhwysol yng Nghaerdydd.”

I gael rhagor o wybodaeth am Ardd Salad Caerdydd ewch i: www.cardiffsaladgarden.co.uk

Choeddwyd 24.7.17